Các quyển chuyên ngành

 • TT

  Họ và tên Cơ quan công tác

  Quyển

  1 GS.TSKH. Ngô Việt Trung Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyển 1. Toán học, Cơ học
  2 GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyển 2. Vật lý học, Thiên văn học
  3 GS.VS. Châu Văn Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyển 3. Hóa học, Công nghệ hóa học
  4 GS.TSKH. Vũ Quang Côn Hội Côn trùng học Việt Nam Quyển 4. Sinh học, Công nghệ sinh học
  5 PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa Viện Địa Chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyển 5. Địa chất học, Môi trường
  6 GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Quyển 6. Địa lý học, Địa lý thế giới
  7 GS.TSKH. Lê Đức An Hội Địa lý Việt Nam Quyển 7. Địa lý Việt Nam, Địa chính
  8 GS.TSKH. Phạm Thế Long Học viện Kỹ thuật Quân sự Quyển 8. Công nghệ thông tin
  9 GS.TS. Nguyễn Tử Siêm Hội Khoa học Đất Việt Nam Quyển 9. Nông nghiệp, Thủy lợi
  10 PGS.TS. Ngô Đình Quế Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Quyển 10. Lâm nghiệp, Ngư nghiệp
  11 GS.TS. Phan Văn Tân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Quyển 11. Hải dương học, Khí tưọng thủy văn
  12 GS.TS.NGND. Phạm Gia Khánh Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y học Quyển 12. Y học, Dược học
  13 GS.TSKH. Phan Anh Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam Quyển 13. Điện, Điện tủ’, Tự động hóa
  14 PGS.TS. Đỗ Hữu Thành Trường Đại học Xây dựng Quyển 14. Xây dựng, Công nghệ vật liệu
  15 GS.TS. Nguyễn Viết Trung Trường Đại học Giao thông Vận tải Quyển 15. Giao thông, Vận tải
  16 GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Quyển 16. Cơ khí, Mỏ, Luyện kim
  17 GS.TS. Hoàng Đình Hòa Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Quyển 17. Dệt, May, Giấy, Thực phẩm
  18 PGS.TS. Phan Trọng Thưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 18. Văn học
  19 GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết Đại học Quốc gia Hà Nội Quyển 19. Ngôn ngữ học, Hán Nôm
  20 GS.TS. Lê Hồng Lý Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 20. Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công
  21 PGS.TS. Trần Đức Cường Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 21. Lịch sử Việt Nam
  22 GS.TS. Đỗ Thanh Bình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Quyển 22. Lịch sử Thế giới
  23 PGS.TS. Phạm Quang Hoan Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 23. Khảo cổ học, Dân tộc học – Nhân học
  24 GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Quyển 24. Kinh tế học
  25 GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp Bộ Tài chính Quyền 25. Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ
  26 PGS.TS. Phạm Văn Đức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 26. Triết học
  27 PGS.TS. Đặng Nguyên Anh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 27. Tôn giáo, Xã hội học
  28 GS.TS. Phùng Hữu Phú Hội đồng Lý luận Trung ương Quyển 28. Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức
  29 TS. Phạm Lâm Hồng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng Quyển 29. Quốc phòng
  30 GS.TS. Võ Khánh Vinh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 30. Luật học
  31 GS.TS. Vũ Dũng Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 31. Tâm lý học, Giáo dục học
  32 GS.TS. Tạ Ngọc Tấn Hội đồng Lý luận Trung ương Quyển 32. Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ
  33 PGS.TS. Lê Văn Toàn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Quyển 33. Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh
  34 GS.TS. Trương Quốc Bình Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Quyển 34. Mỹ thuật, Kiến trúc
  35 GS.TS. Nguyễn Văn Đính Trường Đại học Hà Tĩnh Quyển 35. Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục
  36 PGS.TS. Bùi Văn Nam Bộ Công an Quyển 36. An ninh

 • HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN
  BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM
  BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

  QUY CHẾ

  Tổ chức và hoạt động của Ban biên soạn chuyên ngành
  thuộc Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2302/QĐ-BCNĐA ngày 10 tháng 11 năm 2016
  của Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam )

  Chương I

  CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Ban biên soạn chuyên ngành

  Ban biên soạn chuyên ngành (sau đây gọi là Ban) của Đề án gồm:

  • Trưởng ban;
  • Các Phó Trưởng ban;
  • Các thành viên chính;
  • Các Thư ký khoa học;
  • Thư ký hành chính.

  Điều 2. Bổ nhiệm, miễn nhiêm

  Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng ban.

  Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (gọi tắt là Chủ nhiệm Đề án) bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự của Ban, gồm từ 01 đến 02 Phó Trưởng ban, không quá 10 thành viên chính, từ 2 đến 4 Thư ký khoa học và 01 Thư ký hành chính theo đề nghị của Trưởng ban. Tổng số thành viên chủ chốt của Ban, không kể Thư ký hành chính, không quá 15 người.

  Chương II

  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban

  1. Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Đề án về tổ chức biên soạn và kết quả cuối cùng của Quyển chuyên ngành khoa học được phân công phụ trách;
  2. Tham dự các cuộc họp do Ban Chủ nhiệm Đề án triệu tập;
  3. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban;
  4. Xây dựng danh sách cộng tác viên của Ban, báo cáo Ban Chủ nhiệm Đề án;
  5. Tố chức việc xây dụng Bảng mục từ Quyển chuyên ngành;
  6. Tham gia biên soạn và tố chức biên soạn các mục từ;
  7. Tố chức biên tập các mục từ đã biên soạn;
  8. Tô chức hội thảo, tọa đàm của Ban;
  9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban;
  10. Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Đề án về nội dung Quyển chuyên ngành;
  11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Đề án giao;
  12. Các văn bản điều hành do Trưởng ban ký đóng dấu treo của Văn phòng Đề án.

  Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban

  1. Giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ tổ chức và biên soạn Quyển chuyên ngành theo sự phân công của Trưởng ban;
  2. Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức, đôn đốc, kiểm tra công việc của Ban theo sự phân công của Trưởng ban;
  3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban ủy quyền.

  Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên chính

  1. Giúp Trưởng ban xây dựng Bảng mục từ Quyển chuyên ngành;
  2. Tham gia biên soạn và biên tập các mục từ theo họp đồng ký với Trưởng ban;
  3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

  Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký khoa học

  1. Giúp Trưởng ban tổ chức mạng lưới cộng tác viên tham gia biên soạn;
  2. Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban;
  3. Ghi biên bản các cuộc họp của ban và dự thảo kết luận các cuộc họp của Ban;
  4. Kết hợp với Ban Thư ký Đề án và Văn phòng Đề án chuẩn bị cho việc ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Ban;
  5. Theo dõi, đôn đốc và lập báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng;
  6. Nhận kết quả thực hiện hợp đồng của các thành viên chính, cộng tác viên tham gia biên soạn các mục từ và chuyển cho Trưởng ban để tổ chức biên tập, hoàn thiện kết quả cuối cùng;
  7. Chuyển kết quả biên soạn theo hợp đồng đã hoàn thiện, có chữ ký xác nhận của Trưởng ban, bằng bản in và file mềm tới Ban Thư ký Đề án, Văn phòng Đề án và lưu trữ tại Ban;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

  Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký hành chính

  1. Giúp Trưởng ban thực hiện công tác quản lý tài chính, hành chính, văn thư;
  2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

  Chương III

  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

  Điều 8. Chế đô làm việc của Ban

  1. Các thành viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;
  2. Các cuộc họp của Ban tiến hành tại úịa điểm do Trưởng ban bố trí, báo cáo Chủ nhiệm Đề án để tham dự khi cần thiết;
  3. Hoạt động của Ban tuân thủ quy định của Quy chế quản lý hoạt động khoa học của Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Chủ nhiệm Đề án ban hành.

  Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban

  Kinh phí hoạt động của Ban được bố trí trong dự toán kinh phí dành cho hoạt động của Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

  Trưởng ban sử dụng kinh phí được cấp cho việc thực hiện nhiệm vụ biên soạn Quyển chuyên ngành đúng mục đích, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Đe án về quản lý tài chính.

  Chương IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

  1. Quy chế này gồm 4 Chương, 11 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  2. Các Ban biên soạn chuyên ngành, Ban Chủ nhiệm Đề án, Ban Thư ký Đề án, Văn phòng Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

  Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

  Theo đề nghị của Trưởng ban biên soạn chuyên ngành, Tổng Thư ký Đề án hoặc của Giám đốc Văn phòng Đề án, Chủ nhiệm Đề án sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp trong quá trình thực hiện./.